Algemene bezoekersvoorwaarden


1. ALGEMENE BEPALINGEN: DEFINITIES

1.1 De Dordtse Musea: de gemeentelijke musea Huis Van Gijn en Dordrechts Museum, die krachtens hun doelstelling voorwerpen van kunst en geschiedenis presenteren aan een nationaal en internationaal publiek.

1.2 Museumgebouwen: de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom de gebouwen van het Huis Van Gijn en het Dordrechts Museum, daaronder begrepen de respectievelijke museumtuinen.

1.3 Bezoeker: een ieder die, op basis van een geldig Toegangsbewijs, de museumgebouwen betreedt voor het bezichtigen van de expositieruimten of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont; of al dan niet in het bezit van een geldig Toegangsbewijs de winkel, gebruikszalen, de kantoren, de lounge, het restaurant of enige andere ruimte van De Dordtse Musea betreedt, de bij de musea horende buitenruimten inbegrepen.

1.4 Entreeticket: een ticket dat Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in de museumgebouwen.

1.5 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in de museumgebouwen. 1.6 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

1.7 Restauranthouder: de pachter van de restaurantruimte en andere ruimtes, zoals beschreven in de dienaangaande huurovereenkomst.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle Bezoekers van de museumgebouwen.

2.2 Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door of namens de Dordtse Musea en de Restauranthouder in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. TOEGANG MUSEUMGEBOUWEN

3.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd de museumgebouwen te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs. 2010 11 25 Algemene bezoekersvoorwaarden De Dordtse Musea 2/10

3.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot de museumgebouwen ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door De Dordtse Musea of een daartoe door De Dordtse Musea bevoegd verklaarde instantie.

3.3 Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van De Dordtse Musea, bij gebreke waarvan De Dordtse Musea Bezoeker de toegang tot het de museumgebouwen kunnen ontzeggen.

3.4 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs/Entreeticket voordat hij/zij de museumgebouwen heeft betreden.

3.5 Een vooraf gekocht Entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het Entreeticket vermelde datum.

3.6 Een Toegangsbewijs/Entreeticket kan niet worden geruild.

3.7 De Dordtse Musea zijn gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door De Dordtse Musea noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van de museumgebouwen. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

3.8 Onderdeel van de toegangscontrole is controle van Bezoeker en zijn bagage middels schouw door daartoe aangewezen personeel. In dit verband kan Bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van De Dordtse Musea. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert, kan de toegang tot de museumgebouwen worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie.

3.9 De volgende voorwerpen mogen niet in de museumgebouwen worden meegenomen: a. geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt; b. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht; c. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht; d. ontplofbare en ontvlambare stoffen; e. chemische en toxische stoffen. f. flessen of flesjes met vloeistof (waaronder water). Wanneer deze voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen, worden zij in beslag genomen. Indien Bezoeker de voor inbeslagname vatbare goederen niet wenst af te geven, wordt de toegang tot de museumgebouwen ontzegd. 2010 11 25 Algemene bezoekersvoorwaarden De Dordtse Musea

3.10 Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, zal worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen. 3.10 Om redenen van beveiliging is het dragen van gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, wordt de toegang tot de museumgebouwen ontzegd.

4. VERBLIJF IN DE MUSEUMGEBOUWEN

4.1 Het verblijf van Bezoeker in de museumgebouwen is voor eigen rekening en risico.

4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in de museumgebouwen gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen het museum uitsluitend onder begeleiding bezoeken. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van De Dordtse Musea gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionarissen een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot de museumgebouwen worden ontzegd zonder dat De Dordtse Musea tot vergoeding van enige schade of tot restitutie zullen zijn gehouden.

4.3 Het meenemen van jassen, (rug-)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggies) en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Objecten tot een omvang van formaat A4-tas en niet uitvouwbaar dient Bezoeker af te geven bij de garderobe of te plaatsen in de daartoe bestemde kluisjes. Objecten van een grotere omvang kunnen De Dordtse Musea weigeren te bewaren. De Dordtse Musea aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven of in een kluisje zijn geplaatst. Alle wagens (kinderwagens, buggies en invalidewagens) kunnen aan visitatie worden onderworpen.

4.4 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in 3.9 en 4.3 heeft meegenomen voorbij de kaartcontrole.

4.5 Er is cameratoezicht in De Dordtse Musea. Camerabeelden worden gedurende een door De Dordtse Musea te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

4.6 De Dordtse Musea zijn gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan de museumgebouwen c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt 2010 11 25 Algemene bezoekersvoorwaarden De Dordtse Musea 4/10 gewettigd, de toegang tot de museumgebouwen voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. De Dordtse Musea kunnen in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in

4.7. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4.7 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, zijn De Dordtse Musea gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie door of namens de staf van De Dordtse Musea van tassen en andere voorwerpen. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij de museumgebouwen verlaat.

5. GEDRAGSCODE

5.1 Bezoeker zal in de museumgebouwen: a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen; b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van mobiele telefoons, walkmans, mp3-spelers e.d.); c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden-)geleidehonden betreft; d. niet roken; e. geen eten of drinken nuttigen, uitgezonderd in het café/restaurant en de buitenterreinen; een en ander onverminderd de verplichting tot het nuttigen van een consumptie in het café/restaurant; etenswaren en (flesjes) drinken mogen niet worden meegenomen in de expositieruimten; f. niet mobiel telefoneren, anders dan voor het gebruik van de museale tentoonstellingsondersteunende producten; g. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen; h. geen foto-, video- en filmopnamen maken; het maken van opnamen met de camera die een vast onderdeel is van een mobiele telefoon is 2010 11 25 Algemene bezoekersvoorwaarden De Dordtse Musea 5/10 toegestaan, tenzij andere bezoekers of staf hiervan hinder ondervinden, dit ter beoordeling van de staf van De Dordtse Musea; Gebruik van statief of flitslicht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Dordtse Musea ten alle tijden verboden. i. geen gebruik maken van pennen, stiften of enig ander puntig voorwerp in de directe nabijheid van het in de museumgebouwen ten toon gestelde, ook niet bij wijze van aanwijsmiddel. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Dordtse Musea. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de informatiebalie.

5.2 Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

5.3 Voor basisscholen geldt dat per groep van 5 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig moet zijn. Voor middelbare scholen dient per groep van 10 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig te zijn. De Dordtse Musea behouden zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.

5.4 Rondleidingen door gidsen van buiten het museum zijn toegestaan als de groep niet groter is dan 15 personen. Dit om ervoor te zorgen dat de zalen ook voor andere bezoekers toegankelijk blijven.

5.5 Onverlet het bepaalde in 5.1h mogen in De Dordtse Musea gemaakte foto's, video- en/of filmopnamen slechts voor commerciële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van De Dordtse Musea, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

6. RESTITUTIE

6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door De Dordtse Musea aan Bezoeker: a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van De Dordtse Musea; b. het gedeeltelijk gesloten zijn van de museumgebouwen, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal; d. schade veroorzaakt door andere bezoekers; 2010 11 25 Algemene bezoekersvoorwaarden De Dordtse Musea 6/10 e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de museumgebouwen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De Dordtse Musea zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade die Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van De Dordtse Musea. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: a. het door de verzekeraar van De Dordtse Musea aan De Dordtse Musea ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of b. de ter zake van de schade door een derde aan De Dordtse Musea uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van De Dordtse Musea in geen geval meer bedragen dan de onder 7.1 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.3 Aansprakelijkheid van De Dordtse Musea voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

8. OVERMACHT

8.1 Als overmacht voor De Dordtse Musea, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Dordtse Musea niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door De Dordtse Musea zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan De Dordtse Musea gebruik wensen te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden. 2010 11 25 Algemene bezoekersvoorwaarden De Dordtse Musea 7/10

9. GEVONDEN VOORWERPEN

9.1 Door Bezoeker in De Dordtse Musea gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de kassabalies of de informatiebalie van De Dordtse Musea.

9.2 De Dordtse Musea zullen gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Dordrecht.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van De Dordtse Musea over de status van de vermeende eigenaar zijn de Dordtse Musea gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

9.4 De Dordtse Musea behouden zich het recht voor gevonden voorwerpen die niet na drie maanden zijn afgehaald, te vernietigen.

10. KLACHTENREGELING

10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de informatiebalie.

11. OVERIGE VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van De Dordtse Musea, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op www.dordrechtsmuseum.nl.

11.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en De Dordtse Musea is Nederlands recht van toepassing. De Algemene Bezoekersvoorwaarden van De Dordtse Musea zijn vastgesteld door haar directeur ingevolge de Mandaatregeling van Gemeente Dordrecht en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Dordrecht te Dordrecht. De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn onder meer gepubliceerd op www.dordrechtsmuseum.nl.

De Dordtrechts Museum Organisatie te Dordrecht

A. Besseling, directeur

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.

Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.